Saturday, November 14, 2020

In Fēstō S. Didacī Cōnfessōris

Heri, Id. Nov., S. Didacus urbis patrōnus nostræ præclāræ celebrātus est per Missam quam reverendus Cōmēs [vulgō, Earl] Egglestōn, F.S.S.P. in ecclēsiā S. Annæ obtulit. Frātrēs autem et sacerdōtī ministrāvērunt et cantūs cecinērunt. Ōrā prō nōbīs, Sāncte Didace, ut dignī efficiāmur prōmissiōnibus Chrīstī.

Sunday, November 8, 2020

Commemorātiō omnium fidēlium dēfūnctōrum

Diē secundō Novembris, a.d. IV Non. Nov., in templō dīvī Carolī Borromaeī, Littore Imperiālī, reverendus dominus Burtius Baldovīnus sacrum obtulit prō omnibus fidēlibus dēfūnctīs. Frātrēs quidem Parvī Ōrātōriī sacerdōtī ministrāvērunt, puerī autem cantōrēs, cujus coetus "Jūbilāte Deō" appellātur, ducentē Marīā Annā, cecinērunt. Absolūtiōne super tumulum perfectā, frātrēs et precēs prō dēfūnctīs vespertīnās complēvērunt.

Sunday, November 1, 2020

Imāginēs precum vespertīnārum

Prīdiē Kal. Oct., in vigiliā Sānctōrum Omnium, precēs vespertīnās cecinimus in templō Dīvī Patriciī. Praefuit autem reverendus dominus Raymundus Philippus Neāpolis. Fruimini ergō imāginibus hīs:

Tuesday, October 6, 2020

Dominicā XVIII post Pentēcostēn ad Vesperās

Prīdiē Nōnās Octōbrēs, diē Dominica XVIII post Pentēcostēn, cecinimus precēs vespertīnās in templō dīvī Patriciī, hebdomadāriō dominō Raymundō Philippō Neāpolī. Hīc aliquæ imāginēs inveniuntur. 
Saturday, October 3, 2020

In fēstō s. Michaēlis archangelī

Diē fēstō s. Michaēlis archangelī reverendus dominus Burtus Boudoin sacrum obtulit, frātribus ministrantibus ac canentibus. Īnspicite ergō pelliculās hās, quae cantūs Gregōriānōs ē propriō Missae habent.

Sunday, August 30, 2020

In Dēcollātiōne S. Jōannis Baptistæ

Heri, a.d. IV Kal. Sep., Ecclesia dēcollātiōnem sanctī Jōannis Baptistæ recoluit. Reverendō dom. Burtō sacrum celebrānte, frātrēs ministrāvērunt ac cecinērunt. Tamen nōn licuit nōbīs in templō esse propter ēdictum prōcūrātōris Californiæ stultissimī. Magna autem crux in quārtā imāgine cecidit dum sacerdōs tabernāculum aperiēbat. Etsī vitrum frāctum est, Deō grātiās, nihil pejōris accidit.