Monday, September 5, 2022

Laeta et Trīstia

In mēnse praeteritō et laeta et trīstia passī sumus. Nam prīmae Vesperae Assūmptiōnis Beātissimae Virginis Marīae in hortō in oppidō Absconditō cantae sunt, quibus praefuit reverendus pater Dominicus ex ōrdine sānctī Augustīnī.


Deinde, diē vīcēsimō (a.d. XIII Kal. Sep.) Frāter Jōhannēs Jācōbus obīvit. Sepultūra autem ejus fīet Īdibus Septembribus.

Jōhannēs ad extremam laevam. R.I.P.Postrēmō, diē vīcēsimō sextō (a.d. VII Kal. Sep.) fīlius meus nātus est, cui nōmen est Philippus Marīa Ignatius McNaugton Raymundus.

Utinam novus frāter fīat

Friday, July 29, 2022

Imāginēs novissimæ

Quattuordecim virī ad precēs vespertīnās sextæ dominicæ post Pascham in templō Angelōrum Cūstōdum adfuērunt. Inter cantōrēs cecinērunt et discipulī aliquī Ūniversitātis Jōannis Paulī IĪ quī numquam anteā hoc fēcerant. Laus Deō! 

Frātellīnus fēcit

Monday, June 20, 2022

Trēs dēclīnātiōnēs

 

Nōminātīvus. Benedīcat vōs omnīpotēns Deus, Pater, et Fīlius, et Spīritus Sānctus.

Genitīvus. In nōmine Patris, et Fīliī, et Spīritūs Sānctī.

Datīvus. Glōria Patrī, et Filiō, et Spīrituī Sānctō.

Accūsātīvus. Crēdō in ūnum Deum, Patrem omnipotentem, [...] Et in ūnum Dominum Jēsum Chrīstum, Fīlium Deī ūnigenitum, [...] Et in Spīritum Sānctum

Vocātīvus. Pater dē caelīs Deus, miserēre nōbīs. Fīlī, Redēmptor mundī, Deus, miserēre nōbīs. Spīritus Sāncte, Deus , miserēre nōbīs.

Ablātīvus. Et incarnātus est dē Spīritū Sānctō [...] Quī cum Patre et Fīliō simul adōrātur et conglōrificātur

Friday, March 25, 2022

Novissimae imāginēs

 Heri tandem licuit nōbīs iterum fēstum ergā rītum antīquiōrem celebrāre. Convenīmus enim in templō Angelōrum Custōdum ut precēs vespertīnās Annuntiātiōnis Beātae Mariae Virginis offerrēmus. Quibus reverendus dominus Andreās Rāmus praefuit et Sānctissimum Sacrāmentum Chrīstī fidēlibus exposuit. Deō grātiās!

Tuesday, May 11, 2021

Imāginēs vesperārum

Ante diem sextam Nōnās Maiās, dominicā quārtam post Pascham, precēs vespertīnae ā frātribus cantae sunt in templō Sānctī Cārolī, Littore Imperiālī. Hebdomadārius autem fuit optimus sacerdōs Raymundus Philippus, cui grātiās plūrimās agimus.

Tuesday, March 23, 2021

Prīmae Vesperae S. Jōsēphī

Vigiliā Sānctī Jōsēphī cecinimus precēs Vespertīnās sub pāpiliōne in oppidō Absconditō. Utinam in templō iterum possīmus patrem Dominī putātīvum colere!