Friday, December 25, 2020

Fēlīcem Nātīvitātem Dominī!

Duccio di Buoninsegna - Nativity - WGA06756
Duccius Sēnēnsis: Nātīvitās Dominī


Audītur
Archangelus Corellius: Concentus Nātīvītātis (Pāstōrāle)

Omnia sint vōbīs fausta in Diē Nātālī Salvātōris, amīcī lēctōrēs!

Thursday, December 24, 2020

P. Henricus Neely, O.S.A. a.d. X Kal. Jun. MCMXXVIII - a.d. XXII Kal. Jan. MMXXII

 


  Heri Missa prō dēfūnctō p. Henrīcō Neely oblāta est ā p. Jōhanne Lyons in templō s. Annae dicātō. P. Henrīcus per multōs annōs Missam antīquam prō Chrīstī fidēlibus Didacōpolītānīs in coemētēriō Sānctae Crucis celebrāvit. Sed et precibus vespertīnīs saepe prō nōbīs praefuit. Inter ministrantēs, cantōrēs, adstantēs, plūrimī ex Sānctae Crucis congregātiōne adfuērunt ut p. Henrīcō valē dīcerent.

Sit tibi terra levis, Pater, dōnec resurgās in glōriā!

Saturday, December 5, 2020

Quis ascendet in montem Dominī?

Hodiē reverendus dominus Raymundus Philippus Neāpolis sacrum in honōrem Beātissimae Virginis in summō Monte Ferreō obtulit, frātre ūnō cantente, duo ministrantibus, coetū fidēlium numerōsō adstante. Nam ante dīlūculum ē lectibus surrēximus ut, monte ascēnsō, ibi sacrificium offerrētur. Lingua Latīna potest quidem tantam commōtiōnem in animīs excitātam dēscrībere, ego autem nequeō. Proptereā imāginēs aliquās vōbīs ostendō:

 

Ante lūcem sacerdōs parat ad sacrum celebrandum


Jam ortō Sōle, Sāncta Commūniō fidēlibus datur. 

 

 

Saturday, November 14, 2020

In Fēstō S. Didacī Cōnfessōris

Heri, Id. Nov., S. Didacus urbis patrōnus nostræ præclāræ celebrātus est per Missam quam reverendus Cōmēs [vulgō, Earl] Egglestōn, F.S.S.P. in ecclēsiā S. Annæ obtulit. Frātrēs autem et sacerdōtī ministrāvērunt et cantūs cecinērunt. Ōrā prō nōbīs, Sāncte Didace, ut dignī efficiāmur prōmissiōnibus Chrīstī.

Sunday, November 8, 2020

Commemorātiō omnium fidēlium dēfūnctōrum

Diē secundō Novembris, a.d. IV Non. Nov., in templō dīvī Carolī Borromaeī, Littore Imperiālī, reverendus dominus Burtius Baldovīnus sacrum obtulit prō omnibus fidēlibus dēfūnctīs. Frātrēs quidem Parvī Ōrātōriī sacerdōtī ministrāvērunt, puerī autem cantōrēs, cujus coetus "Jūbilāte Deō" appellātur, ducentē Marīā Annā, cecinērunt. Absolūtiōne super tumulum perfectā, frātrēs et precēs prō dēfūnctīs vespertīnās complēvērunt.

Sunday, November 1, 2020

Imāginēs precum vespertīnārum

Prīdiē Kal. Oct., in vigiliā Sānctōrum Omnium, precēs vespertīnās cecinimus in templō Dīvī Patriciī. Praefuit autem reverendus dominus Raymundus Philippus Neāpolis. Fruimini ergō imāginibus hīs:

Tuesday, October 6, 2020

Dominicā XVIII post Pentēcostēn ad Vesperās

Prīdiē Nōnās Octōbrēs, diē Dominica XVIII post Pentēcostēn, cecinimus precēs vespertīnās in templō dīvī Patriciī, hebdomadāriō dominō Raymundō Philippō Neāpolī. Hīc aliquæ imāginēs inveniuntur.