Friday, July 29, 2022

Imāginēs novissimæ

Quattuordecim virī ad precēs vespertīnās sextæ dominicæ post Pascham in templō Angelōrum Cūstōdum adfuērunt. Inter cantōrēs cecinērunt et discipulī aliquī Ūniversitātis Jōannis Paulī IĪ quī numquam anteā hoc fēcerant. Laus Deō! 

Frātellīnus fēcit

Monday, June 20, 2022

Trēs dēclīnātiōnēs

 

Nōminātīvus. Benedīcat vōs omnīpotēns Deus, Pater, et Fīlius, et Spīritus Sānctus.

Genitīvus. In nōmine Patris, et Fīliī, et Spīritūs Sānctī.

Datīvus. Glōria Patrī, et Filiō, et Spīrituī Sānctō.

Accūsātīvus. Crēdō in ūnum Deum, Patrem omnipotentem, [...] Et in ūnum Dominum Jēsum Chrīstum, Fīlium Deī ūnigenitum, [...] Et in Spīritum Sānctum

Vocātīvus. Pater dē caelīs Deus, miserēre nōbīs. Fīlī, Redēmptor mundī, Deus, miserēre nōbīs. Spīritus Sāncte, Deus , miserēre nōbīs.

Ablātīvus. Et incarnātus est dē Spīritū Sānctō [...] Quī cum Patre et Fīliō simul adōrātur et conglōrificātur

Friday, March 25, 2022

Novissimae imāginēs

 Heri tandem licuit nōbīs iterum fēstum ergā rītum antīquiōrem celebrāre. Convenīmus enim in templō Angelōrum Custōdum ut precēs vespertīnās Annuntiātiōnis Beātae Mariae Virginis offerrēmus. Quibus reverendus dominus Andreās Rāmus praefuit et Sānctissimum Sacrāmentum Chrīstī fidēlibus exposuit. Deō grātiās!