Tuesday, December 19, 2023

Post scrīptum ad Fīdūciam supplicantem

Roman Ritual Title 11 

Beātissimus Pater Franciscus ūsum antīquiōris Rītuālis Rōmānī omnibus sacerdōtibus misericorditer concēdit quī nūptiās sodomītārum, lesbiacārum, aliōrumque perversōrum benedīcere et sānctificāre dignentur.

Thursday, December 7, 2023

Vesperae Sānctōrum Omnium

Misericordiā, ut ita dīcam, Vāticānā imperante, licet nōbīs tantummodo in ecclēsiā s. Annæ Divīnum Officium canere. Quod fēcimus in fēstō Omnium Sānctōrum ad prīmās Vesperās. Grātiās ergō agāmus parochō et rev. Jēsū Valentiolæ quī præfuit. Omnēs imāginēs 

Monday, April 17, 2023

Tenebrae

Hōc annō, uxōre aegrōtante, nōn adfuī ad cantum Tenebrārum, nempe officiī Mātūtīnī et Laudum in hebdomadā sānctā. Multī autem iter fēcērunt ad templum Anglōrum Martyrum in Murriēta, ubi Tenebrae prō fēriā quīnta factae sunt. Quibus praefuit dominus Stephanus Portārius.

Potuī saltem ad Tenebrās in templō sānctae Annae adesse, fēriā sextā et Sabbatō sānctō. Ibi hebdomadārius fuit pater Jēsus Valentiola.