Saturday, November 14, 2020

In Fēstō S. Didacī Cōnfessōris

Heri, Id. Nov., S. Didacus urbis patrōnus nostræ præclāræ celebrātus est per Missam quam reverendus Cōmēs [vulgō, Earl] Egglestōn, F.S.S.P. in ecclēsiā S. Annæ obtulit. Frātrēs autem et sacerdōtī ministrāvērunt et cantūs cecinērunt. Ōrā prō nōbīs, Sāncte Didace, ut dignī efficiāmur prōmissiōnibus Chrīstī.

Sunday, November 8, 2020

Commemorātiō omnium fidēlium dēfūnctōrum

Diē secundō Novembris, a.d. IV Non. Nov., in templō dīvī Carolī Borromaeī, Littore Imperiālī, reverendus dominus Burtius Baldovīnus sacrum obtulit prō omnibus fidēlibus dēfūnctīs. Frātrēs quidem Parvī Ōrātōriī sacerdōtī ministrāvērunt, puerī autem cantōrēs, cujus coetus "Jūbilāte Deō" appellātur, ducentē Marīā Annā, cecinērunt. Absolūtiōne super tumulum perfectā, frātrēs et precēs prō dēfūnctīs vespertīnās complēvērunt.

Sunday, November 1, 2020

Imāginēs precum vespertīnārum

Prīdiē Kal. Oct., in vigiliā Sānctōrum Omnium, precēs vespertīnās cecinimus in templō Dīvī Patriciī. Praefuit autem reverendus dominus Raymundus Philippus Neāpolis. Fruimini ergō imāginibus hīs: