Monday, May 4, 2020

Missa tertiæ Dominicæ post Pascham

Diē Dominicō ā.d. V Īdūs Maiās, reverendus dominus Burtius sacrum prīvātim obtulit, frātribus canentibus atque duōbus eōrum mōre cappellānōrum ministrantibus. Deō grātiās agāmus misericordiam Ejus dēprecantēs ut Missārum sōlemnia iterum cōram populō celebrentur.

 

No comments: