Friday, March 25, 2022

Novissimae imāginēs

 Heri tandem licuit nōbīs iterum fēstum ergā rītum antīquiōrem celebrāre. Convenīmus enim in templō Angelōrum Custōdum ut precēs vespertīnās Annuntiātiōnis Beātae Mariae Virginis offerrēmus. Quibus reverendus dominus Andreās Rāmus praefuit et Sānctissimum Sacrāmentum Chrīstī fidēlibus exposuit. Deō grātiās!

No comments: