Sunday, March 29, 2020

Dominica Passiōnis ad Vesperās.

Diēbus istīs propter luem precēs vespertīnās in templō celebrārī nōn licet. Proptereā frātrēs Parvī Ōrātōriī eās per Interrēte cecinērunt. Hīc auscultāte hymnum atque antiphōnam Marīānam:

No comments: