Friday, April 17, 2020

Pascha Dominī

Templīs clausīs, nōn licuit nōbīs palam cum populō celebrāre. Ideō precēs mātūtīnæ per Interrēte diffūsæ sunt.

Fēriā quīntā in cēnā Dominī
Sabbatō Sānctō
Dominica Resurrēctiōnis

No comments: