Sunday, November 8, 2020

Commemorātiō omnium fidēlium dēfūnctōrum

Diē secundō Novembris, a.d. IV Non. Nov., in templō dīvī Carolī Borromaeī, Littore Imperiālī, reverendus dominus Burtius Baldovīnus sacrum obtulit prō omnibus fidēlibus dēfūnctīs. Frātrēs quidem Parvī Ōrātōriī sacerdōtī ministrāvērunt, puerī autem cantōrēs, cujus coetus "Jūbilāte Deō" appellātur, ducentē Marīā Annā, cecinērunt. Absolūtiōne super tumulum perfectā, frātrēs et precēs prō dēfūnctīs vespertīnās complēvērunt.

No comments: